Có 4 kết quả:

世人 shì rén ㄕˋ ㄖㄣˊ士人 shì rén ㄕˋ ㄖㄣˊ适人 shì rén ㄕˋ ㄖㄣˊ適人 shì rén ㄕˋ ㄖㄣˊ

1/4

Từ điển Trung-Anh

(said of a woman) to marry (old)

Từ điển Trung-Anh

(said of a woman) to marry (old)

Một số bài thơ có sử dụng