Có 2 kết quả:

視神經盤 shì shén jīng pán视神经盘 shì shén jīng pán

1/2

Từ điển Trung-Anh

optic disk (terminal of the optic nerve on the retina)

Từ điển Trung-Anh

optic disk (terminal of the optic nerve on the retina)