Có 1 kết quả:

嗜酸乳干菌 shì suān rǔ gān jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lactobacillus acidophilus