Có 2 kết quả:

世袭之争 shì xí zhī zhēng世襲之爭 shì xí zhī zhēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) succession struggle
(2) dispute over inheritance

Từ điển Trung-Anh

(1) succession struggle
(2) dispute over inheritance