Có 2 kết quả:

是药三分毒 shì yào sān fēn dú是藥三分毒 shì yào sān fēn dú

1/2

Từ điển Trung-Anh

every medicine has its side effect

Từ điển Trung-Anh

every medicine has its side effect