Có 1 kết quả:

手感 shǒu gǎn

1/1

shǒu gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the feel (of sth touched with the hand)
(2) (textiles) handle