Có 2 kết quả:

守旧 shǒu jiù守舊 shǒu jiù

1/2

shǒu jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conservative
(2) reactionary