Có 2 kết quả:

手气 shǒu qì手氣 shǒu qì

1/2

shǒu qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

luck (in gambling)

shǒu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

luck (in gambling)