Có 2 kết quả:

手刹车 shǒu shā chē ㄕㄡˇ ㄕㄚ ㄔㄜ手剎車 shǒu shā chē ㄕㄡˇ ㄕㄚ ㄔㄜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

handbrake

Từ điển Trung-Anh

handbrake