Có 1 kết quả:

手腕式 shǒu wàn shì

1/1

shǒu wàn shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wrist- (watch, compass)