Có 2 kết quả:

手无缚鸡之力 shǒu wú fù jī zhī lì手無縛雞之力 shǒu wú fù jī zhī lì

1/2

Từ điển Trung-Anh

without the strength to truss a chicken

Từ điển Trung-Anh

without the strength to truss a chicken