Có 2 kết quả:

手足亲情 shǒu zú qīn qíng手足親情 shǒu zú qīn qíng

1/2

Từ điển Trung-Anh

brotherly kindness

Từ điển Trung-Anh

brotherly kindness