Có 2 kết quả:

受凉 shòu liáng受涼 shòu liáng

1/2

shòu liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to catch cold

shòu liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to catch cold