Có 2 kết quả:

受难纪念 shòu nán jì niàn ㄕㄡˋ ㄋㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ受難紀念 shòu nán jì niàn ㄕㄡˋ ㄋㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

memorial

Từ điển Trung-Anh

memorial