Có 2 kết quả:

授之以魚不如授之以漁 shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú ㄕㄡˋ ㄓ ㄧˇ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄕㄡˋ ㄓ ㄧˇ ㄩˊ授之以鱼不如授之以渔 shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú ㄕㄡˋ ㄓ ㄧˇ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄕㄡˋ ㄓ ㄧˇ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime (idiom)

Từ điển Trung-Anh

give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime (idiom)