Có 2 kết quả:

书面许可 shū miàn xǔ kě書面許可 shū miàn xǔ kě

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) written permission
(2) written authorization

Từ điển Trung-Anh

(1) written permission
(2) written authorization