Có 1 kết quả:

叔婆 shū pó

1/1

shū pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aunt by marriage
(2) husband's aunt
(3) husband's father's younger brother's wife