Có 1 kết quả:

熟石灰 shú shí huī

1/1

shú shí huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slaked lime
(2) hydrated lime