Có 2 kết quả:

鼠疫杆菌 shǔ yì gǎn jūn鼠疫桿菌 shǔ yì gǎn jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Yersinia pestis
(2) the bubonic plage bacillus

Từ điển Trung-Anh

(1) Yersinia pestis
(2) the bubonic plage bacillus