Có 2 kết quả:

树丛 shù cóng ㄕㄨˋ ㄘㄨㄥˊ樹叢 shù cóng ㄕㄨˋ ㄘㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) thicket
(2) undergrowth