Có 2 kết quả:

树化玉 shù huà yù樹化玉 shù huà yù

1/2

shù huà yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wood jade (type of petrified wood)

shù huà yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wood jade (type of petrified wood)