Có 2 kết quả:

树鹨 shù liù樹鷚 shù liù

1/2

shù liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) olive-backed pipit (Anthus hodgsoni)

shù liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) olive-backed pipit (Anthus hodgsoni)