Có 2 kết quả:

竖琴 shù qín豎琴 shù qín

1/2

shù qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

harp

shù qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

harp