Có 2 kết quả:

树突状细胞 shù tū zhuàng xì bāo樹突狀細胞 shù tū zhuàng xì bāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

dendritic cell

Từ điển Trung-Anh

dendritic cell