Có 2 kết quả:

树蛙 shù wā樹蛙 shù wā

1/2

shù wā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tree frog

shù wā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tree frog