Có 4 kết quả:

树叶 shù yè树液 shù yè樹液 shù yè樹葉 shù yè

1/4

shù yè

giản thể

Từ điển phổ thông

lá cây

Từ điển Trung-Anh

tree leaves

shù yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tree sap

shù yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tree sap

shù yè

phồn thể

Từ điển phổ thông

lá cây

Từ điển Trung-Anh

tree leaves

Một số bài thơ có sử dụng