Có 2 kết quả:

双重标准 shuāng chóng biāo zhǔn ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ雙重標準 shuāng chóng biāo zhǔn ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

double standard

Từ điển Trung-Anh

double standard