Có 2 kết quả:

双曲线 shuāng qū xiàn雙曲線 shuāng qū xiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

hyperbola

Từ điển Trung-Anh

hyperbola