Có 2 kết quả:

双蕊兰 shuāng ruǐ lán雙蕊蘭 shuāng ruǐ lán

1/2

Từ điển Trung-Anh

double-stamen orchid (Diplandrorchis sinica S.C. Chen), an endangered species

Từ điển Trung-Anh

double-stamen orchid (Diplandrorchis sinica S.C. Chen), an endangered species