Có 2 kết quả:

双筒望远镜 shuāng tǒng wàng yuǎn jìng雙筒望遠鏡 shuāng tǒng wàng yuǎn jìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

binoculars

Từ điển Trung-Anh

binoculars