Có 2 kết quả:

双音节 shuāng yīn jié雙音節 shuāng yīn jié

1/2

Từ điển Trung-Anh

bisyllable

Từ điển Trung-Anh

bisyllable