Có 2 kết quả:

双元音 shuāng yuán yīn雙元音 shuāng yuán yīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

diphthong

Từ điển Trung-Anh

diphthong