Có 1 kết quả:

水立方 shuǐ lì fāng

1/1

shuǐ lì fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Water Cube, nickname of Beijing national aquatics center 北京國家游泳中心|北京国家游泳中心, swimming venue of Beijing 2008 Olympic games