Có 1 kết quả:

水筲 shuǐ shāo

1/1

shuǐ shāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well bucket
(2) pail made of bamboo strips