Có 1 kết quả:

水蛇腰 shuǐ shé yāo

1/1

shuǐ shé yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slender and supple waist
(2) lithe body
(3) feminine pose