Có 1 kết quả:

水田芥 shuǐ tián jiè

1/1

shuǐ tián jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

watercress