Có 1 kết quả:

水土保持 shuǐ tǔ bǎo chí

1/1

shuǐ tǔ bǎo chí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soil conservation