Có 2 kết quả:

水煮魚 shuǐ zhǔ yú水煮鱼 shuǐ zhǔ yú

1/2

shuǐ zhǔ yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sichuan poached sliced fish in hot chili oil

shuǐ zhǔ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sichuan poached sliced fish in hot chili oil