Có 2 kết quả:

順勢療法 shùn shì liáo fǎ顺势疗法 shùn shì liáo fǎ

1/2

Từ điển Trung-Anh

homeopathy (alternative medicine)

Từ điển Trung-Anh

homeopathy (alternative medicine)