Có 2 kết quả:

数见不鲜 shuò jiàn bù xiān數見不鮮 shuò jiàn bù xiān

1/2

Từ điển Trung-Anh

a common occurrence (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a common occurrence (idiom)