Có 2 kết quả:

硕丽 shuò lì ㄕㄨㄛˋ ㄌㄧˋ碩麗 shuò lì ㄕㄨㄛˋ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

large and beautiful

Từ điển Trung-Anh

large and beautiful