Có 2 kết quả:

私产 sī chǎn私產 sī chǎn

1/2

sī chǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ nghiệp riêng

sī chǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cơ nghiệp riêng