Có 2 kết quả:

丝光椋鸟 sī guāng liáng niǎo絲光椋鳥 sī guāng liáng niǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed starling (Spodiopsar sericeus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed starling (Spodiopsar sericeus)