Có 2 kết quả:

丝盘虫 sī pán chóng ㄙ ㄆㄢˊ ㄔㄨㄥˊ絲盤蟲 sī pán chóng ㄙ ㄆㄢˊ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Trichoplax adhaerens (biology)

Từ điển Trung-Anh

Trichoplax adhaerens (biology)