Có 1 kết quả:

私生子女 sī shēng zǐ nǚ

1/1

sī shēng zǐ nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) illegitimate child
(2) bastard
(3) love child