Có 1 kết quả:

死要面子 sǐ yào miàn zi

1/1

sǐ yào miàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to regard face as all-important
(2) to consider loss of face unthinkable