Có 1 kết quả:

四重奏 sì chóng zòu ㄙˋ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

quartet (musical ensemble)