Có 2 kết quả:

四处 sì chù四處 sì chù

1/2

sì chù

giản thể

Từ điển phổ thông

mọi nơi, khắp nơi

Từ điển Trung-Anh

(1) all over the place
(2) everywhere and all directions

sì chù

phồn thể

Từ điển phổ thông

mọi nơi, khắp nơi

Từ điển Trung-Anh

(1) all over the place
(2) everywhere and all directions

Một số bài thơ có sử dụng