Có 1 kết quả:

四海皆准 sì hǎi jiē zhǔn ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) appropriate to any place and any time (idiom); universally applicable
(2) a panacea