Có 2 kết quả:

四海飄零 sì hǎi piāo líng四海飘零 sì hǎi piāo líng

1/2

Từ điển Trung-Anh

drifting aimlessly all over the place (idiom)

Từ điển Trung-Anh

drifting aimlessly all over the place (idiom)